Tecniche di Jo Aikido - Hirakudo - Scuola Aikido Padova

Vai ai contenuti

Menu principale:

Tecniche di Jo Aikido

Corsi Aikido > Didattica e referente tecnico

Suburi semplici di jo:

1. choku zuki
2. kaeshi zuki
3. ushiro zuki
4. shomen uchi
5. shomen uchi komi
6. yokomen uchi
7. gyaku yokomen uchi
8. toma katate uchi
9. hasso gaeshi
10. hachi no ji


Esempi di Suburi combinati:

1. choko zuki + ushiro zuki
2. choko zuki + yokomen uchi
3. choko zuki + hasso gaeshi
4. choko zuki + gedan gaeshi
5. hasso gaeshi + shomen uchi
6. hasso gaeshi + ushiro zuki
7. hasso gaeshi + choko zuki
8. hasso gaeshi ushiro barai
9. hachi no ji + shomen uchi
10. shomen uchi + yokomen uchi
11. yokomen uchi + gyaku yokomenuchi
Jo nage waza (tori con jo, uke disarmato)

kokyunage: entrata diretta - entrata con tenkan - ushiro gedan gaeshi
• ikkyo/ kiri otoschi
• nikyo
• sankyo
• shihonage omote/ura
• kotegaeshi
• iriminage
• koshinageJo dori (tori disarmato, uke con jo)

• sollecitazioni (spingo-tiro, tiro-spingo)
• entrata interna:
• kokyunage
• ikkyo
• nikyo
• sankyo
• iriminage
• entrata esterna:
• udekimenage
• kokyunage
• hijikimeosae
• koshinage
• udegarami


I Venti Suburi del Jo

Serie Tsuki
1. Choku Tsuki
2. Kaeshi Tsuki
3. Ushiro Tsuki
4. Tsuki Gedan Gaeshi
5. Tsuki Jodan Gaeshi

Serie Uchikomi

6. Shomen uchikomi
7. Renzoku uchikomi  
8. Menuchi gedan gaeshi  
9. Menuchi ushiro tsuki  
10. Gyaku yokomen ushiro tsuki  

Serie Katate
11. Katate gedan gaeshi  
12. Katate toma uchi  
13. Katate hachi no ji gaeshi  

Serie Hasso Gaeshi
14. Hasso gaeshi uchi
15. Hasso gaeshi tsuki
16. Hasso gaeshi ushiro tsuki  
17. Hasso gaeshi ushiro uchi  
18. Hasso gaeshi ushiro harai  

Serie Nagare
19. Hidari nagare gaeshi uchi
20. Migi nagare gaeshi tsuki  

 
 
Torna ai contenuti | Torna al menu